Factsheet: Nagelmackers European Real Estate Fund Basisklasse Dis

Maandelijkse rapportering op 31/10/2022

Onbepaalde looptijd

Categorie: Fonds dat belegt in financïele instrumenten die representatief zijn voor de Europese vastgoedsector in brede zin.

NIW: 88,72 EUR

Morningstar Rating™:

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst.

Beleggingsbeleid

Nagelmackers Real Estate Fund streeft ernaar op lange termijn een meerwaarde te behalen door te investeren in financiële instrumenten die representatief zijn voor de Europese vastgoedsector in brede zin.

Daartoe worden de activa hoofdzakelijk belegd in Europese beursgenoteerde vastgoedcertificaten, Europese beursgenoteerde vastgoedtrusts, beursgenoteerde aandelen van vastgoedvennootschappen, beursgenoteerde aandelen van vennootschappen die aan vastgoedontwikkeling doen of ICB’s die beleggen in vastgoed.

Het fonds kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement.

Voor dit fonds wordt geen benchmark gehanteerd en het wordt actief beheerd.

De dividendinkomsten van de aandelenklasse worden uitgekeerd.

U kunt op iedere bankwerkdag aandelen in het fonds kopen of verkopen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. Dit gebeurt altijd in het belang van de zittende aandeelhouders van het fonds.

Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële beleggersinformatie.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 16/06/2017 tot 31/10/2022

Nagelmackers European Real Estate Fund Basisklasse Dis (zonder eventuele bruto dividenden)
Nagelmackers European Real Estate Fund Basisklasse Dis (inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden)
Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen

Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 31/10/2022*

1M 3M YTD* 1J 3J 5J Sinds de oprichting
Nagelmackers European Real Estate Fund Basisklasse Dis +0,08% -21,88% -32,43% -31,70% -9,21% -0,31% +0,01%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2021*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)

Nagelmackers European Real Estate Fund Basisklasse Dis

* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek), inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden, en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront

Bruto dividenden

Dividend uitkerend Ja
Periodiciteit van de dividenden Jaarlijks dividend
Historische dividenden
2022 Betalingsdatum 31/03/2022
Datum ex-dividend 24/03/2022
Bruto dividend 4,07 EUR
2020 Betalingsdatum 31/03/2020
Datum ex-dividend 25/03/2020
Bruto dividend 6,19 EUR
2019 Betalingsdatum 10/04/2019
Datum ex-dividend 2/04/2019
Bruto dividend 2,14 EUR
2018 Betalingsdatum 4/04/2018
Datum ex-dividend 28/03/2018
Bruto dividend 1,07 EUR

Toon meer

Samenstellingen

Kenmerken

Algemeen

Type deelbewijzen Distributieaandelen
Grootte van de aandelenklasse 30.491.748,65 EUR
Grootte van het compartiment 60.039.946,49 EUR
Aantal deelbewijzen 333.408,58
Munt EUR
ISIN-code BE6294018765
Benchmark

Geen

Beleggingshorizon Minimum 5 jaar
Juridische structuur Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Belgisch recht Nagelmackers
Financiële dienstverlening CACEIS Belgium NV Havenlaan 86C b 320 1000 Brussel
Distributeur Bank Nagelmackers nv, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel
Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille Bank Nagelmackers NV
Fondsmanager Zelfbeheerde bevek

Netto-inventariswaarde (NIW)

Eerste NIW 100,00 EUR op 16/06/2017
Periodiciteit De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend te Brussel op basis van de laatst bekende koersen voor deze evaluatie.
Publicatie op de website http://www.beama.be
http://www.tijd.be
http://www.lecho.be
https://www.nagelmackers.be

Datums toegepast voor de orders

Orders door Nagelmackers ontvangen vóór D = datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders alsook datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde: elke bankwerkdag voor 14 uur.
Evaluatiedatum koers D + 1 bankwerkdag te Brussel = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde
Valutadatum D + 3 bankwerkdagen te Brussel = valutadatum van inschrijvingen en terugbetalingen.

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico
Hoger risico
Potentieel lager rendement
Potentieel hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie (categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt. De indeling van het fonds kan in de tijd variëren.

Het fonds behoort tot categorie 6 omdat de waarde ervan onderhevig is aan grote schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies groot kunnen zijn.

De volgende risico’s worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de bovenstaande synthetische indicator:

· Liquiditeitsrisico: Dit risico ontstaat in geval van problemen om een financieel instrument te verkopen tegen de reële marktwaarde en op het gewenste ogenblik door een gebrek aan kopers. · Concentratierisico: er wordt belegd in een specifiek segment van de aandelenmarkt namelijk de vastgoedsector. Dit maakt het compartiment gevoeliger voor schommelingen binnen dit specifieke segment. · Wisselkoersrisico: er kan belegd worden in beleggingen uitgedrukt in een andere munt. Daar deze munten niet volledig worden afgedekt, is er sprake van wisselkoersrisico. · Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of toestand inzake milieu-, sociale of corporate governance, waarvan het optreden een materieel of potentieel wezenlijk nadelig effect kan hebben op de waarde van een belegging.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.

Kosten

Instapkosten (per inschrijving)

•Minder dan 25.000 EUR: 2,50% •25.000 t.e.m. 49.999 EUR: 2,25% •50.000 t.e.m. 74.999 EUR: 2,00% •75.000 EUR of meer: 1,50%

Uitstapkosten Geen
Beheerkosten

1,40%

Lopende kosten

1.63%. De lopende kosten kunnen jaarlijks variëren.

Conversiekosten

Geen

Prestatievergoeding

Geen

Swing price

De NIW per aandeel worden aangepast om te voorkomen dat de waarde van beleggingen voor bestaande aandeelhouders wordt benadeeld. De omvang van het aanpassingseffect wordt bepaald door factoren zoals het transactievolume, de aankoop- of verkoopprijzen van de onderliggende beleggingen en de toegepaste waarderingsmethode om de waarde van dergelijke onderliggende beleggingen van de ICB te berekenen. De maximale swing factor zal nooit meer bedragen dan 4% van de oorspronkelijke NIW per aandeel.

Anti-dilution levy Geen
Bewaarloon op effectenrekening

Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV

Belgische fiscaliteit

Taks op de Beursverrichtingen (TOB)* Niet van toepassing
Roerende voorheffing op de dividenden* 30%
Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)* Niet van toepassing
* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is.

Documenten

Kostenschatting Frans 22/09/2020
Kostenschatting Nederlands 22/09/2020
Essentiële beleggersinformatie Frans 14/06/2022
Essentiële beleggersinformatie Nederlands 14/06/2022
Prospectus Frans 7/04/2021
Prospectus Nederlands 7/04/2021
Jaarlijks verslag Frans 31/12/2021
Jaarlijks verslag Nederlands 31/12/2021
Halfjaarlijks verslag Frans 30/06/2022
Halfjaarlijks verslag Nederlands 30/06/2022
Factsheet Frans 31/10/2022
Factsheet Nederlands 31/10/2022
De prospectus, het document met essentiële beleggersinformatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : https://www.nagelmackers.be

Lexicon

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody’s of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. “Wanbetaling” betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

ANDERE: Met “Andere” op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.

GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.

ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.

Wettelijke informatie