Factsheet: BNP Paribas B Pension Sustainable Stability

Maandelijkse rapportering op 31/05/2024

Onbepaalde looptijd

Categorie: Pensioenspaarfonds dat hoofdzakelijk belegt in obligaties, geldmarktinstrumenten en contanten en, in mindere mate, in aandelen (EUR - Kapitalisatie)

NIW: 156,19 EUR

Morningstar Rating™:

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar https://www.morningstar.com/views/research/ratings.

Beleggingsbeleid

De doelstelling bestaat erin de waarde van het vermogen zoveel mogelijk te doen stijgen door de risico's en dus de beleggingen te spreiden in aandelen, obligaties, deelbewijzen van beleggingsfondsen, geldmarktinstrumenten en contanten, en dit zonder geografische of sectorale beperking. Het deel dat in aandelen is belegd, zal altijd kleiner zijn dan het deel dat in andere activaklassen is belegd. Voor de aandelen wordt er rekening gehouden met het economisch belang, de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en de specifieke vooruitzichten en toestand van de individuele waarden. Wat de obligaties betreft, kijken we naar de renteverwachtingen die leiden tot een vermindering of verlenging van de resterende levensduur van de obligaties in de portefeuille. Het grootste deel van de obligaties heeft minstens een rating van goede kwaliteit (investment grade). Bij de samenstelling van dit fonds moet altijd rekening worden gehouden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen, zodat u van de fiscale voordelen kunt genieten. Dit fonds bevordert milieu- en maatschappelijke kenmerken, met de nadruk op maatschappelijke, milieu- en bestuurskwesties, door middel van de toepassing van uitsluitingen en ESG-integratie. Dit fonds sluit de volgende beleggingen uit: Zeer schadelijke activiteiten (bijvoorbeeld tabak, steenkool) zijn uitgesloten, uitsluiting van bedrijven in gevoelige sectoren (bijvoorbeeld kernenergie, asbest), uitsluiting van bedrijven die het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen niet naleven. Binnen het beleggingsproces wordt een ESG-integratie gerealiseerd. De beste ESG-scores krijgen voorrang om een betere ESG-score te verkrijgen dan het beleggingsuniversum (overweging van de beste scores en onderweging van de minst goede), maar zonder de beste absolute scores te selecteren. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. Het fonds wordt actief beheerd en kan dus beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, die is samengesteld uit 52,5% Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) RI + 19,5% MSCI EMU (EUR) NR + 4,5% MSCI World ex-EMU (USD) NR+ 6% MSCI Europe Small Caps (USD) NR + 17,5% Bloomberg Euro Aggregate Corporate 500MM EEA Countries (EUR) RI. Deze index wordt gebruikt voor vergelijking van de prestatie. Deze is niet afgestemd op milieu- en sociale kenmerken. Het fonds kan eveneens tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICBE’s of ICB's. Deze moeten in het bezit zijn van het Febelfin duurzaamheidslabel voor duurzame financiële producten, of zich ertoe verbinden om dit label te behalen binnen een termijn van zes maanden na de aankoopdatum. Indien een onderliggend fonds zes maanden na de aankoopdatum het label niet heeft behaald of het label verliest, moet dit fonds zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 dagen worden verkocht. Raadpleeg voor meer informatie over dit label de website https://www.towardssustainability.be/fr. Na afdekking mag de blootstelling van het fonds aan andere valuta’s dan de euro maximaal 20% bedragen. Het fonds bevordert ecologische of maatschappelijke kenmerken en belegt ten minste 40% in duurzame beleggingen in de zin van de SFDR. De interne methodologie omvat verschillende criteria in haar definitie van duurzame beleggingen. In de praktijk moet een bedrijf aan minstens een van de criteria voldoen om te worden beschouwd als een bedrijf dat bijdraagt aan een ecologische of maatschappelijke doelstelling. Raadpleeg de precontractuele informatie over de producten conform de Gedelegeerde verordening (EU) 2022/1288 in de bijlagen van het prospectus voor meer informatie. De inkomsten worden systematisch herbelegd. Er zal geen dividend worden uitgekeerd. U kunt dagelijks (op een volledige bankwerkdag in België) de terugbetaling van uw deelbewijzen aanvragen, zoals beschreven in het prospectus. Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd. Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 25/09/2006 tot 31/05/2024

BNP Paribas B Pension Sustainable Stability
Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen

Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 31/05/2024*

1M 3M YTD* 1J 3J 5J 10J Sinds de oprichting
BNP Paribas B Pension Sustainable Stability +1,04% +1,61% +1,16% +5,66% -2,30% +0,35% +1,59% +2,55%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2023*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)

BNP Paribas B Pension Sustainable Stability

* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. 01/01/2009 - 02/09/2019 : Tijdens deze periode had het fonds een ander beleggingsbeleid. Bron: Infront

Bruto dividenden

Dividend uitkerend Nee

Samenstellingen

Kenmerken

Algemeen

Type deelbewijzen Kapitalisatieaandelen
Grootte van de aandelenklasse 402.599.311,05 EUR
Grootte van het compartiment 495.276.383,80 EUR
Aantal deelbewijzen 2.568.621,13
Munt EUR
ISIN-code BE0946410785
Juridische structuur Gemeenschappelijk beleggingsfonds (Pensioenspaarfonds) naar Belgisch recht dat geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2011/61/EU en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt geregeld door de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB) en hun beheerders.
Compartiment van dat geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2011/61/EU en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt geregeld door de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB) en hun beheerders.
Financiële dienstverlening BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3 - 1000 Brussel
Distributeur

Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel

Beheersmaatschappij BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch
Domicilie België

Netto-inventariswaarde (NIW)

Eerste NIW van de aandelenklasse 100,00 EUR op 25/09/2006
Periodiciteit Dagelijks
Publicatie op de website http://www.beama.be
http://www.tijd.be
http://www.lecho.be
http://www.bnpparibas-ip.be

Datums toegepast voor de orders

Orders door Nagelmackers ontvangen vóór 12 uur de dag D waarvan D een bankwerkdag is
Evaluatiedatum koers D+1
Valutadatum D+3

Risico-indicator

Lager risico
Hoger risico
1
2
3
4
5
6
7

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 10 jaar. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit Product ten opzichte van andere Producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het Product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit Product ingedeeld in klasse 3 uit 7, dat is een middelgroot-lage risicoklasse. De belegging in verschillende activaklassen met gewoonlijk een zeer klein aantal risicoactiva en een groot deel activa met minder risico rechtvaardigt de risicocategorie. Wees u bewust van het valutarisico: indien de valuta van uw rekening verschilt van die van het Product, bent u vatbaar voor een verlies ten gevolge van de omwisseling van de valuta van het Product naar de valuta van uw rekening. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Andere risico's die materieel relevant zijn voor het Product, maar niet opgenomen zijn in de synthetische risico-indicator: Kredietrisico: risico van verlaging van de rating van een uitgevende instelling of dat deze in gebreke blijft, wat kan leiden tot een daling van de waarde van de bijbehorende financiële instrumenten. Liquiditeitsrisico: Dit risico ontstaat in geval van problemen om een effect te verkopen tegen de normale marktwaarde en op het gewenste ogenblik door een gebrek aan kopers. Inflatierisico: is te wijten aan het feit dat de opbrengsten van kortetermijnbeleggingen geen gelijke tred houden met de inflatie, waardoor de koopkracht van de beleggers afneemt. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de risico's. Omdat dit Product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener of via de website.

Kosten

Instapkosten (per inschrijving)

Maximum 3%

Uitstapkosten Niet van toepassing
Beheerkosten

1,00%

Lopende kosten

1,39%. De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,25%, Portefeuilletransactiekosten: 0,14%

Conversiekosten

Geen (behalve in geval van volledige transfer naar een pensioenspaarfonds dat niet tot de BNP Paribas groep behoort: 25 EUR + BTW)

Prestatievergoeding

Niet van toepassing

Swing price

Niet van toepassing

Anti-dilution levy

Niet van toepassing

Bewaarloon op effectenrekening

Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV

Belgische fiscaliteit

Maximaal bedrag In 2024 kunt u dankzij het systeem van pensioensparen een standaardbedrag van maximaal 1.020 EUR of een hoger bedrag van maximaal 1.310 EUR sparen.
Belastingvermindering* Indien u spaart tot het standaardbedrag van maximaal 990 EUR, geniet u een belastingvermindering van 30% van het gespaarde bedrag (met daarbovenop het belastingvoordeel gelinkt aan de gemeentelijke opcentiemen). U geniet daarentegen een belastingvermindering van 25% van het gespaarde bedrag (met daarbovenop het belastingvoordeel gelinkt aan de gemeentelijke opcentiemen) indien u eerder beslist om tot het hogere bedrag van maximaal 1.270 EUR te sparen.
Taxatie* Pensioenspaarcontracten aangegaan vóór de leeftijd van 55 jaar, worden op de 60ste verjaardag onderworpen aan de taks op het langetermijnsparen. Het tarief bedraagt 8%. Pensioenspaarcontracten aangegaan vanaf de leeftijd van 55 jaar, worden pas op de 10de verjaardag van het contract onderworpen aan de taks op het langetermijnsparen tegen het tarief van 8%. Bij vervroegde terugbetaling vóór uw 60ste gebeurt de belastingheffing via de personenbelasting en is doorgaans een bedrijfsvoorheffing van 33,31% verschuldigd. Een vervroegde terugbetaling is nooit fiscaal voordelig. Anticipatieve heffing: vanaf 2015 tot en met 2019 wordt elk jaar 1% ingehouden, berekend op de waarde van uw pensioenspaartegoed op 31.12.2014. Deze inhouding geldt als voorschot op de eindbelasting.
Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie.
* Het gaat hier om een niet exhaustieve opsomming. Gelieve u te wenden tot uw Nagelmackers adviseur en/of tot het prospectus voor meer informatie.

Documenten

Kostenschatting Nederlands 1/01/2018
Kostenschatting Frans 1/01/2018
Essentiële-informatiedocument Nederlands 1/03/2024
Essentiële-informatiedocument Frans 1/03/2024
Prospectus Nederlands 1/03/2024
Prospectus Frans 1/03/2024
Jaarlijks verslag Nederlands 31/12/2023
Jaarlijks verslag Frans 31/12/2023
Halfjaarlijks verslag Nederlands 30/06/2023
Halfjaarlijks verslag Frans 30/06/2023
Factsheet Nederlands 31/05/2024
Factsheet Frans 31/05/2024
De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : http://www.bnpparibas-ip.be

Lexicon

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody’s of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. “Wanbetaling” betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

ANDERE: Met “Andere” op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.

GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.

ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.

SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.

looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties

Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating.

Wettelijke informatie